Završna konferencija BPRI projekta

tirana

tirana

Izvršna direktorica IPC-a prisustvovala je 28. veljače 2014. godine na završnoj konferenciji projekta  „Primjeri dobre prakse u procesu integracije Roma(BPRI)“ organiziran od OSCE/OIDHR misije u Tirani u Albaniji.

Više od 100 predstavnika općinskih vlasti i nevladinih organizacija iz regije su na konferenciji bili upoznati s primjerima dobre prakse u poboljšanju stambene situacije Roma na zapadnom Balkanu -
primjerima stambene legalizacije, nadogradnje naselja i socijalnog stanovanja za Rome, kao i preporuke za njihovo provođenje sadržanih u izvještaju.

BPRI je regionalni projekt kojeg financira Europska unija, podržana od strane država članica OESS-a, a provodi Ured za demokratske institucije i ljudska prava ( ODIHR ). Projekt je podržavao inovativne programe za promociju većeg učešća Roma u političkom i javnom životu i odlučivanju, podršku u borbi protiv diskriminacije i doprinos boljim uvjetima života.